Biển chỉ dẫn thoát nạn hai mặt chỉ một hướng WC AED – 819(B4)

110.000