Biển chỉ dẫn thoát nạn một mặt EXIT LỐI THOÁT AED – 819(B4)

110.000