Biển chỉ dẫn thoát nạn một mặt chỉ trái AED – 819(B4)

110.000