Biển chỉ dẫn thoát nạn dạ quang hai mặt chỉ một hướng YF -1017

250.000