Tủ báo cháy HOCHIKI RPP-ABW (10/15/20 zone) - Phòng Cháy Miền Bắc

Tủ báo cháy HOCHIKI RPP-ABW (10/15/20 zone)